Kinder fysiotherapie

Alle kinderen moeten vanaf de geboorte heel veel leren. Bij de meeste kinderen gaat dit vanzelf en spelenderwijs, op een heel natuurlijke manier. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen ze hun zintuigen en motoriek. Hierdoor kan een kind steeds gemakkelijker bewegen. Kinderen leren ook door ervaring, dus door een beweging vaak te herhalen. Dit zullen ze alleen doen, als iets leuk is. Bij sommige kinderen is er echter sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houding – en bewegingsapparaat. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Deze kinderen hebben dan meer hulp en oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of zij leren om te bewegen op een manier die voor hen wel mogelijk is en toch plezier geeft.

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen tussen 0 –18 jaar. De kinderfysiotherapeut vindt het een uitdaging om met kinderen te werken en hun juist zo te stimuleren / te begeleiden dat bewegen plezier geeft en uitdagend kan worden. De kinderfysiotherapeut werkt ook in een kindvriendelijke ruimte en met spelmateriaal dat voor kinderen geschikt is. Aan huis neemt de kinderfysiotherapeut, indien nodig, materialen mee voor het kind. De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt kinderen, maar geeft ook voorlichting en advies aan de ouders / verzorgers en andere mensen waarmee het kind te maken zal hebben ( crèche, kinderdagverblijf, school, oppas etc.)

Verwijzing naar de kinderfysiotherapeut:
Ouders/verzorgers, consultatiebureau-artsen, jeugdartsen en leerkrachten hebben een belangrijke signalerende taak. Via de huisarts of arts-specialist kan een kind worden verwezen naar de kinderfysiotherapeut. 

U heeft echter geen verwijzing meer nodig voor de kinderfysiotherapeut, u kunt direct contact met ons opnemen. 

Als u besluit rechtstreeks naar de kinderfysiotherapeut te gaan, dan zal zij eerst vaststellen of u bij de kinderfysiotherapeut aan het juiste adres bent. In de meeste gevallen zal hieraan meteen een onderzoek gekoppeld worden, met indien nodig een vervolgafspraak. De behandelreeks kan dan in overleg met u meteen gestart worden.

De huisarts blijft wel de centrale rol spelen in de coördinatie van de zorg. De kinderfysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Vergoeding door de zorgverzekeraar:
Kinderfysiotherapie zit bij alle zorgverzekeraars in het basispakket en wordt in ieder geval 18 keer op jaarbasis vergoed. Behandelingen worden ook niet achteraf verrekend via de no-claim regeling, omdat kinderen geen premie betalen. 
Het aantal behandelingen dat na deze 18 keer vergoed wordt, is afhankelijk van de aanvullende verzekering.

Wanneer er sprake is van een chronische aandoening (Chronische lijst van Borst) komen meerdere behandelingen uit de basisverzekering voor vergoeding in aanmerking. 

Informeert u voor alle zekerheid even bij uw zorgverzekeraar hoe kinderfysiotherapie voor uw kind vergoed wordt.

Wat doet de kinderfysiotherapeut: 
Wanneer het kind is doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut vindt een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag en gaat de kinderfysiotherapeut het kind observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van het kind te krijgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van observatielijsten en gestandaardiseerde tests.

De kinderfysiotherapeut houdt rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren, die het bewegingsgedrag beïnvloeden.

Om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden te krijgen, wordt vaak informatie ingewonnen bij ouders, school, verwijzer en eventueel andere bij het kind betrokkenen.

De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen van de observatie en het onderzoek met de ouders/verzorgers en eventueel met de verwijzer en stelt zonodig een behandelplan op, waar binnen de behandeldoelen en evaluatiemomenten in onderling overleg worden aangegeven. Over de uitkomst van het onderzoek en het verloop van de eventuele behandeling wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan de verwijzer.

De kinderfysiotherapeut betrekt de ouders/verzorgers en medeopvoeders, indien gewenst, zodanig bij de behandeling dat zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind. Hierdoor hebben zij meer mogelijkheden het kind in het dagelijks functioneren te begeleiden.

Behandeling:
De behandeling zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. De oefen-/bewegingstherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Uitgaande van de hulpvraag van ouders en kind wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering.

Als het nodig is en de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling thuis plaats. 

Voor intake, observatie, onderzoek en gesprek met de ouder(s) ten behoeve van de indicatiestelling kinderfysiotherapie zijn vaak meerdere afspraken nodig.

Onder andere door de specifieke problematiek is ook de gemiddelde totale behandelingsperiode langer dan die van ‘lokale’ problemen die een algemeen fysiotherapeut in zijn praktijk ziet. 

Samenwerking: 
Problemen in de ontwikkeling van het bewegend functioneren bij kinderen staan vaak niet op zichzelf. Veelal zijn er problemen op meerdere terreinen, zoals op het gebied van de cognitieve-, spraak/taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Zonodig zal de kinderfysiotherapeut, met toestemming van de ouders/verzorgers, contact opnemen met eventuele andere behandelaars of begeleiders, zoals huisarts, kinderarts, orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist, diëtiste, leerkracht en onderwijsondersteunende instanties om de begeleiding zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Opleiding: 
De kinderfysiotherapeut heeft zich na de opleiding Fysiotherapie gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen. Hiertoe heeft de kinderfysiotherapeut gedurende een vierjarige post-HBO-opleiding specifieke kennis en vaardigheden opgedaan met betrekking tot het bewegend functioneren van het zich ontwikkelende kind, mogelijke afwijkingen en adequate behandelvormen. De bevoegde kinderfysiotherapeut is opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Voor herregistratie is de kinderfysiotherapeut verplicht tot na- en bijscholing. 

Voor welke kinderen is kinderfysiotherapie geschikt?
Voorbeelden van indicaties bij de baby/ peuter:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding
 • Prematuur en / of dysmatuur geboren kinderen (te vroeg of te klein geboren); een moeilijke, onrustige start
 • Huilbaby
 • Billenschuiver/ Tenenloper
 • Cerebrale parese
 • Spina Bifida
 • Plexus Brachialis
 • Eet- en drinkproblemen t.g.v. een motorisch probleem
 • Hart- en longafwijkingen
 • Orthopedisch en/of aangeboren afwijkingen

Voorbeelden van indicaties bij het jonge kind:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Afwijkend looppatroon
 • Sensomotorische problemen
 • Psycho-motore retardatie
 • Cerebrale Parese
 • Lage of hoge spierspanning
 • Ademhalingsproblematiek
 • Orthopedische problemen
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek kunnen beïnvloeden
 • Opvallende motoriek: houterig, slap, ongeconcentreerd, hyperactief, angstig

Voorbeelden van indicaties bij het oudere kind:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Schrijfproblemen
 • Sensomotorische problemen
 • Psycho-motore retardatie
 • Cerebrale Parese
 • Ademhalingsproblemen
 • Jeugdreuma
 • Opvallende motoriek: onhandig, gespannen, slap, hyperactief (ADHD), angstig, teruggetrokken
 • Houdingsproblemen
 • Orthopedische problemen